Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική αψηλός αψηλέσσα αψηλόν


Ονομαστική αψηλότερος αψηλοτερέσσα αψηλότερον

Γενική αψηλόνος/αψηλή αψηλέσσας αψηλού


Γενική αψηλοτέρου αψηλοτερέσσας αψηλοτέρου

Αιτιατική αψηλόν αψηλέσσαν αψηλόν


Αιτιατική αψηλότερον αψηλοτερέσσαν αψηλότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική αψηλοί αψηλοί αψηλά


Ονομαστική αψηλότεροι αψηλότεροι αψηλότερα

Γενική αψηλιών αψηλιών αψηλιών


Γενική αψηλοτέρων αψηλοτέρων αψηλοτέρων

Αιτιατική αψηλούς αψηλούς αψηλά


Αιτιατική αψηλοτέρους αψηλοτέρους αψηλότερα