Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική χαμελός χαμελέσσα χαμελόν


Ονομαστική χαμελότερος χαμελοτερέσσα χαμελότερον

Γενική χαμελόνος/χαμελή χαμελέσσας χαμελού


Γενική χαμελοτέρου χαμελοτερέσσας χαμελοτέρου

Αιτιατική χαμελόν χαμελέσσαν χαμελόν


Αιτιατική χαμελότερον χαμελοτερέσσαν χαμελότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική χαμελοί χαμελοί χαμελά


Ονομαστική χαμελότεροι χαμελότεροι χαμελότερα

Γενική χαμελίων χαμελίων χαμελιών


Γενική χαμελοτέρων χαμελοτέρων χαμελοτέρων

Αιτιατική χαμελούς χαμελούς χαμελά


Αιτιατική χαμελοτέρους χαμελοτέρους χαμελότερα