Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική χαμηλός χαμηλέσσα χαμηλόν


Ονομαστική χαμηλότερος χαμηλοτερέσσα χαμηλότερον

Γενική χαμηλόνος/χαμηλή χαμηλέσσας χαμηλού


Γενική χαμηλοτέρου χαμηλοτερέσσας χαμηλοτέρου

Αιτιατική χαμηλόν χαμηλέσσαν χαμηλόν


Αιτιατική χαμηλότερον χαμηλοτερέσσαν χαμηλότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική χαμηλοί χαμηλοί χαμηλά


Ονομαστική χαμηλότεροι χαμηλότεροι χαμηλότερα

Γενική χαμηλίων χαμηλίων χαμηλιών


Γενική χαμηλοτέρων χαμηλοτέρων χαμηλοτέρων

Αιτιατική χαμηλούς χαμηλούς χαμηλά


Αιτιατική χαμηλοτέρους χαμηλοτέρους χαμηλότερα