Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ψηλός ψηλέσσα ψηλόν


Ονομαστική ψηλότερος ψηλοτερέσσα ψηλότερον

Γενική ψηλόνος/ψηλή ψηλέσσας ψηλού


Γενική ψηλοτέρου ψηλοτερέσσας ψηλοτέρου

Αιτιατική ψηλόν ψηλέσσαν ψηλόν


Αιτιατική ψηλότερον ψηλοτερέσσαν ψηλότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική ψηλοί ψηλοί ψηλά


Ονομαστική ψηλότεροι ψηλότεροι ψηλότερα

Γενική ψηλιών ψηλιών ψηλιών


Γενική ψηλοτέρων ψηλοτέρων ψηλοτέρων

Αιτιατική ψηλούς ψηλούς ψηλά


Αιτιατική ψηλοτέρους ψηλοτέρους ψηλότερα