Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική δουκάλ δουκάλια
Γενική δουκαλή/δουκαλίονος δουκαλίων
Αιτιατική δουκάλ δουκάλια