Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική δουκάλι δουκάλια
Γενική δουκαλή/δουκαλίονος δουκαλίων
Αιτιατική δουκάλι δουκάλια