Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική δουκάλιν δουκάλια
Γενική δουκαλή/δουκαλίονος δουκαλίων
Αιτιατική δουκάλιν δουκάλια