Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική δουκάλ' δουκάλια
Γενική δουκαλή/δουκαλίονος δουκαλίων
Αιτιατική δουκάλ' δουκάλια