Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική κουθούρ κουθούρια
Γενική κουθουρή κουθουρίων
Αιτιατική κουθούρ κουθούρια