Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική κουθούριν κουθούρια
Γενική κουθουρή κουθουρίων
Αιτιατική κουθούριν κουθούρια