Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική κουθούρ' κουθούρια
Γενική κουθουρή κουθουρίων
Αιτιατική κουθούρ' κουθούρια