Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική πεπόν πεπόνα
Γενική πεπονή πεπονίων
Αιτιατική πεπόν πεπόνα