Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική ποπόνι ποπόνια
Γενική ποπονή ποπονίων
Αιτιατική ποπόνι ποπόνια