Ενικό Πληθυντικό Μετοχή Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενεργετική φωνή Ενεστώτας Οριστική 1 δουκαλεύω δουκαλεύομε

Ονομαστική δουκαλεμένος δουκαλεμένα δουκαλεμένον2 δουκαλεύς δουκαλεύετε

Γενική δουκαλεμένου δουκαλεμένας δουκαλεμένου


Υποθετική 3 δουκαλεύ δουκαλεύνε/δουκαλεύουν

Αιτιατική δουκαλεμένον δουκαλεμέναν δουκαλεμένον


Υποθετική 1 να δουκαλεύω να δουκαλεύομε
Πληθυντικό


2 να δουκαλεύς να δουκαλεύετε

Ονομαστική δουκαλεμέν/δουκαλεμένοι δουκαλεμέν δουκαλεμένα3 να δουκαλεύ να δουκαλεύνε/δουκαλεύουν

Γενική δουκαλεμένων δουκαλεμένων δουκαλεμένων
Αιτιατική δουκαλεμένς δουκαλεμένς δουκαλεμένα

Μέλλοντας 1 Οριστική 1 θα δουκαλεύω θα δουκαλεύομε
2 θα δουκαλεύς θα δουκαλεύετε
3 θα δουκαλεύ θα δουκαλεύνε//δουκαλεύουν


Παρατατικός Οριστική 1 εδουκάλευα εδουκαλεύαμε
2 εδουκάλευες εδουκαλεύατε
3 εδουκάλευεν εδουκάλευαν


Αόριστος Οριστική 1 εδουκάλεψα εδουκαλέψαμε
2 εδουκάλεψες εδουκαλέψατε
3 εδουκάλεψεν εδουκάλεψανΥποθετική 1 να δουκαλέψω να δουκαλέψομε
2 να δουκαλέψεις να δουκαλέψετε
3 να δουκαλέψ να δουκαλέψνεΠροστακτική 2 δουκάλεψον δουκάλεψτεν
3 ας (να) δουκαλέψτ ας (να) δουκαλέψτνε


Μέλλοντας 2 Οριστική 1 θα δουκαλέψω θα δουκαλέψομε
2 θα δουκαλέψεις θα δουκαλέψετε
3 θα δουκαλέψ θα δουκαλεέψνε

Παθητική φωνή Ενεστώτας Οριστική 1 δουκαλεύκομαι δουκαλεύκουμες
2 δουκαλεύεσαι δουκαλεύκεσνε
3 δουκαλεύεται δουκαλεύκουντανΥποθετική 1 να δουκαλεύκομαι να δουκαλεύκουμες
2 να δουκαλεύεσαι να δουκαλεύκεσνε
3 να δουκαλεύεται να δουκαλεύκουνταν


Μέλλοντας 1 Οριστική 1 θα δουκαλεύκομαι θα δουκαλεύκουμες
2 θα δουκαλεύεσαι θα δουκαλεύκεσνε
3 θα δουκαλεύεται θα δουκαλεύκουνταν


Παρατατικός Οριστική 1 εδουκαλεύκουμουν εδουκαλεύκουμνες
2 εδουκαλεύκουσουν εδουκαλεύκουσνε
3 εδουκαλεύκουτουν εδουκαλεύκουνταν


Αόριστος Οριστική 1 εδουκάλευτα εδουκαλεύταμε
2 εδουκάλευτες εδουκαλεύτετε
3 εδουκάλευτεν εδουκαλεύτανΥποθετική 1 να δουκαλεύτω να δουκαλεύτουμε
2 να δουκαλεύτς να δουκαλεύτετε
3 να δουκαλεύτ να δουκαλεύτνεΠροστακτική 2 δουκαλεύτ δουκαλευτέστεν
3 ας (να) δουκαλεύκετε ας (να) δουκαλεύκουνταν


Μέλλοντας 2 Οριστική 1 θα δουκαλεύτω θα δουκαλεύτουμε
2 θα δουκαλεύτς θα δουκαλεύτετε
3 θα δουκαλεύτ θα δουκαλεύτνε